Informació i
documents de
referència

Documentació

Informe de Actividad Grupo RACC 2020

L’any 2020 el RACC ha seguit ajudant les persones, malgrat la complexa situació derivada de la covid-19, gràcies a la seva evolució tecnològica i a la vocació de servei.

Informe Anual de la Fundación RACC 2020

El 2020 el RACC ha seguit treballant per aconseguir una mobilitat més segura, sostenible i compatible amb el progrés econòmic i social.

Informe Anual RACC MotorSport 2020

Malgrat les dificultats de l’entorn, el RACC ha seguit donant suport als seus pilots i ha pogut organitzar amb èxit competicions com els Grans Premis de Fórmula 1, MotoGP, RallyCross i del mundial de Superbike.

Informe de movilidad RACC News 2020

Recull de les accions més destacades del RACC durant l’any 2020 relacionades amb una mobilitat més neta, segura i intel·ligent (document en anglès).

Hagamos de Barcelona el referente de la movilidad

Publicació que recull 45 propostes dirigides a millorar la qualitat de vida de les persones i convertir la mobilitat en una palanca del progrés, la competitivitat i el creixement de Barcelona.

Seguridad vial. 20 medidas para el 2020

La publicació recull un pla amb vint mesures concretes per avançar cap a la “Visió Zero” en accidents de trànsit. Proposa actuar sobre tots els factors: persones, factors de risc, vehicles i infraestructures.

Hacia una movilidad de ciudadanos más responsables

Resum de les principals fites de la Fundació del RACC amb motiu del seu 20è aniversari. Planteja 10 prioritats dividides en 4 objectius de mobilitat: segura, saludable i sostenible, intel·ligent i assequible.

Estatutos del RACC

Juntament amb les disposicions legals, els Estatuts són el reglament jurídic amb el qual es regeix l’entitat, una associació privada, sense ànim de lucre, amb plena personalitat jurídica i capacitat d’actuar.

Código de Conducta RACC

Document que estableix les pautes generals que han de regir la conducta del Grup RACC, els seus treballadors i els professionals associats, que n’enforteixen les pràctiques i fomenten la transparència i legalitat.

Política que fixa el conjunt de línies estratègiques que han de governar el Servei Central d’Operacions del RACC, a través dels principis de control i millora dels processos operatius.

Política de Calidad: Asistencia en Viaje

Política que estableix els eixos generals que han de regir la gestió de qualitat de l’Assistència en Viatge del RACC, mitjançant els principis de control i millora dels processos operatius.

Política que estableix les directrius generals d’actuació que permetin arribar al nivell de qualitat que requereixen els clients del servei d’assistència a la llar Servihogar.

Certificat que reconeix la implantació d’un sistema de gestió de qualitat en els serveis de recursos de multes, assistència jurídica i gestoria.

Asistencia en Viaje: certificación ISO 9001

Certificat que reconeix la implantació d’un sistema de gestió de qualitat, gràcies a accions com l’aplicació d’un programa d’auditories internes o la millora continua de processos.

Política Medioambiental: certificado ISO 14001

Certificat que reconeix la implantació d’un sistema de gestió ambiental, que inclou accions com ara el tractament més eficient dels residus i la renovació de la flota incorporant vehicles de zero emissions.

RallyRACC: Certificado de Excelencia Ambiental (FIA)

Certificat de la FIA que reconeix l’ambiciós pla mediambiental implantat en l’organització del RallyRACC-Catalunya Costa Daurada usant motos elèctriques, cotxes de baixes emissions i sistemes de reciclatge de residus.

Certificado EFR: Empresa Familiarmente Responsable

Certificat que reconeix la gestió del talent humà; el compromís amb la conciliació entre els àmbits laboral, familiar i personal dels treballadors; i el suport a la igualtat d’oportunitats.

Document que recull totes les activitats dutes a terme durant l’any 2020, elaborat d’acord amb els principis de transparència i compromís social del Grup RACC.