Project Description

Codi de Conducta RACC

El Codi de Conducta estableix les pautes generals que han de regir la conducta del Grup RACC, els seus treballadors i els professionals associats, enfortint les seves bones pràctiques i fomentant una cultura de transparència i legalitat.

Código de Conducta RACC

Principis d’actuació

El codi de conducta del RACC detalla els compromisos i les responsabilitats que el personal i els proveïdors del RACC han de complir, basant-se en els principis següents:

  • Integritat, honestedat i responsabilitat
  • Seguretat
  • Transparència
  • Responsabilitat envers la societat i el medi ambient
  • Compliment de la legalitat i adaptació continua a la normativa aplicable
  • Protecció de dades personals

A més a més, el Codi de Conducta estableix les responsabilitats d’obligat compliment per part del personal del Club, tant a nivell intern com en la relació amb tercers i en el camp de la responsabilitat social corporativa. També assenyala la normativa general que regeix en aspectes com el sistema administratiu o la possibilitat de conflicte d’interessos.

Documentació