Project Description

Política de Qualitat: Servei Central d’Operacions

La política de qualitat del Servei Central d’Operacions del RACC estableix els eixos generals que han de regir el sistema de gestió de qualitat, a través del control de processos i la seva millora continua. El RACC està compromès en aquest àmbit: involucra a tots els nivells de l’empresa i als col·laboradors externs amb l’objectiu de donar el servei òptim als seus socis, clients i a la resta de parts interessades.

Principis d’actuació

La política de qualitat del Servei Central d’Operacions del RACC vol garantir el compliment de les necessitats i les expectatives dels socis, els clients i les diferents parts interessades amb el nivell d’assessorament tècnic requerit.

Entre els eixos fixats, el RACC realitza enquestes per conèixer el nivell de satisfacció dels socis. Aquestes respostes són una font d’informació que, juntament amb l’anàlisi i la incorporació de les últimes innovacions tecnològiques, ajuden a seguir adaptant els serveis a les noves necessitats que sorgeixen.

Altres polítiques en curs són la planificació, execució, mesura i anàlisi del conjunt de processos. Gràcies als controls pertinents i al seguiment permanent es poden establir millores per augmentar els nivells de qualitat.

Aquesta política de gestió de qualitat és fruit de la col·laboració de tots els nivells de l’empresa i de la participació dels col·laboradors externs, que són una part important de la cadena de valor. En aquest àmbit, la competència tècnica dels treballadors, la comunicació i la formació esdevenen factors indispensables.

Documentació